Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře akreditované v systému DVPP je možné financovat z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), tzv. ŠABLONY.

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ
Šablony pro SŠ a VOŠ I. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ

Všechny naše programy spojuje téma osobnost učitele“, a proto se zaměřují na rozvíjení individuálních možností osobního projevu, schopnosti živé komunikace a tvorby. Věříme, že kultivováním hlasu, řeči, pohybu a psychosomatiky veřejného vystupování mohou účastníci předkládaných kurzů (a zejména učitelé) načerpat mnoho podnětů obnovujících jejich pedagogickou kondici a vědomé rozvíjení osobnostních kvalit. Předcházíme syndromu vyhoření a podporujeme radost z učení.

Lektorský tým z DAMUrozvíjíme autorskou a tvůrčí osobnost učitele stejnou cestou jako u studentů herectví

 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod  č.j.: MSMT – 6784/2022-6-315

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

Kurzy na míru připravíme také pro celý váš pracovní tým. V případě zájmu nás, prosím,  kontaktujte

Podzimní nabídka kurzů Ateliéru živé pedagogiky a tvorby: 

 

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(víkendy)   pátek 17 – 20 h,  sobota 9 – 18 h

Scholé – živá pedagogika  

termíny: 23. a 24. září, 21.-22. října, 25. a 26. listopadu 2022

Jednosemestrální cyklus seminářů ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních s praktickými semináři hlasu –  řeči –  základů herectví a veřejného vystupování –  autorského čtení a další tvorby.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

 

INDIVIDUÁLNÍ KURZY  

(1 lekce = 60 min)  termíny dle indiv. domluvy

cena: 1000 Kč / 60 min 

 

Já jsem můj hlas   doporučujeme 10 lekcí

Objevování hlasu –  našeho primárního projevu, jeho meta komunikačních možností a dovedností. Pracujeme s tělem, dechem, rytmem a dozvídáme se o povaze a potřebách našeho hlasu. Během těchto setkání směřujeme pomalými kroky ke své autenticitě a svébytnosti. Součástí semináře je základní analýza individuálních hlasových potřeb pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: Kdokoliv, kdo primárně komunikuje svým hlasem a je si vědom jeho moci – (učitelé, lídři, manažeři, právníci, politici, lékaři aj…) Program jako individuální lekce není akreditován.

 

Veřejné vystupování  – 12 lekcí: hlas, řeč, psychologie komunikace

Individuální intenzivní lekce psychosomatiky veřejného vystupování se opírají o řečové a hlasové dovednosti.  Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování. Cílem kurzu není přeučovat individuální způsob osobního projevu, ale provést účastníka cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Řeč a hlas učitele – 10 lekcí – 5 hodin řeči a 5 hodin hlasu

Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem.Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Program poskytuje také prevenci vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

JEDNODENNÍ KURZY

  (8 x 45 min)   obyčejně od 9 do 17 h

cena: 2 400 Kč   

     

Hlasová výchova pro učitele

termíny: 1. října, 26. října a 10. prosince 2022 

Kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.  

 

Živé slovo pro učitele

termín: 5. října 2022

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti

posluchačů.                                                                                                                                       

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a všichni ostatní zájemci.

 

Divadelní improvizace pro učitele  

termíny: 13. října a 2. listopadu 2022

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Součástí semináře je metodika práce. 

Cílová skupina: čitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

 

Základy herectví                                                    

termín: 4. a 25. listopadu 2022

Pro učitele i ty, kteří se věnují amatérskému divadlu. V hereckých cvičeních se zaměříme na rozvíjení partnerství na jevišti, schopnost spolupráce, souhry, aktivního naslouchání, vnímání akce a reakce. Herecká práce se zaměřuje jak na souhru skupiny, tak na intenzivní interakci ve dvojici.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

 

Divadelní improvizace v dramatické výchově

termín: 22. září 20222. prosince 2022

Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou. 

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Umění rozhovoru 

termín: 22. listopadu 2022

V semináři se budeme soustředit na otázky lidské kontaktu a rozhovoru. K uvědomění a pochopení konkrétních principů nám pomohou praktická improvizační cvičení, kondiční cvičení či fiktivní protagonistické rozhovory. Kromě propojení verbální a neverbální složky komunikace se zaměříme i na různé vrstvy slovního sdělení.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, vychovatelé školských zařízení, psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci, všichni ostatní zájemci.   

 

Základy dramatické výchovy

termín: 17. září  2022

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

Relaxační metody a imaginace s dětmi

termín: 27. září  2022 a 6. prosince 2022

Kurz nabídne základní zkušenost pro aplikování relaxačních technik ve výchově a vzdělávání dětí, pojmenuje přínos i úskalí těchto technik. Otevře možnost pro pedagogické pracovníky využitím tohoto způsobu práce pro uvolnění, zklidnění dětí, podporu a prohloubení procesu porozumění a učení.      

Cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, vychovatelé školských zařízení, psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé speciálních škol, volnočasoví pedagogové a všichni ostatní zájemci.

 

Autorské divadlo s dětmi

termín: 30. září 2022

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru.

Cílová skupina:

učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ,  učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.  

 

Vyprávění malbou – výtvarně divadelní seminář

termín: 19. října 2022

Seminář se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ,  učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Učebnici? Děkuji, raději zpěvník!

termín:  24. listopadu 2022

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Přednes a práce s textem                                

termín: 5. listopadu 2022

Seminář je zaměřen na přednes textu-poezie i prózy u dětí I.stupně ZŠ. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednašeče. Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje..

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení a všichni ostatní zájemci.

 

Lidová píseň v dramatické výchově

termín: 9. listopadu 2022 

Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla.   Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit.    

Cílová skupina:

učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.  

 

Od kolovrátku k přednesu

termíny: 7. října a 29. listopadu  2022

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s dětmi 4 – 9 let objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.  

 

Stopaři příběhů – dokumentární divadlo

termín: 12. října 2022

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.  

 

Umění vyprávět učení příběhem                                 

termín: 20. října 2022

Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. Objevování vypravěčských dovedností se odvíjí od mentality vyprávějícího, přes pochopení předlohy, až po nalezení výrazových prostředků interpretace odpovídající co nejpřirozeněji osobnímu stylu.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Výtvarné směřování                                                                   

termín: 4. prosince 2022

Prostřednictvím zážitku z vlastní tvorby si účastníci zpřesňují své směřování výtvarného vyjádření. Kurz přináší důležitou sebezkušenost v práci s výtvarnou tvorbou v propojení těla a prostoru, na základě které si účastníci mohou znovu uvědomit, jak inspirují druhé a jakou inspirací pro ně mohou být ostatní (žáci, kolegové). Proto je jedním z cílů kurzu také  prevence vyhoření.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

 

Živé tělo – Feldenkreisova metoda                  

termíny:  23. listopadu a  14. prosince 

Feldenkraisova metoda využívá tělo jako primární prostředek k učení se. Vytváří    prostor pro lepší sebeuvědomění a lepší vyjádření sebe sama. V práci s tělem rozšíříme repertoár pohybů a zlepšíme funkční propojení v těle. 

Cílová skupina: Všichni, kteří se chtějí cítit svobodněji ve svém těle a které daná tematika zajímá. Program není akreditovaný.

 

Čtení není lenošení     

                             termíny:   17. října a 4. listopadu 

Seznámení se způsoby, jak vyvolat v dětech a studentech zájem o čtení, naučit je, jak sdílet vlastní četbu, jak si vybrat vhodnou knihu, jak poznávat a reflektovat čtenáře v sobě.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

DVOUDENNÍ KURZY  

(12 x 45 min)   pátek 17 – 20 h, sobota 9.30 – 17 h

cena: 3 540 Kč 

Živé slovo a hlas

termín: 14. a 15. října 2022

Účastníci kurzu se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Hlasová cvičení je provedou prací s dechem a hygienického zacházení s hlasem a poskytne pedagogům důležitý zážitek spjatý s jejich osobním projevem.

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a všichni ostatní zájemci. 

   

Hlasem k sobě 

termín: 30. září a 1. října  2022

Dvoudenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem pro učitele. Kurz obsahuje vhled do problematiky každodenního používání hlasu v pedagogickém prostředí v různých situacích. Rozvíjí expresivitu, osobní projev, vede k sebepoznání a může pomoci v prevenci vyhoření. Seminář nabízí nejen návodnou pomoc v okamžiku hlasové únavy, či přepětí, ale je především zaměřený na prevenci v podobě správného návyku hlasové hygieny.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.    

 

Autorské divadlo s dětmi

termín: 18. a 19. listopadu  2022 

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru. 

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

 

 

Vyprávění malbou – výtvarně divadelní seminář 

termín: 9. a 10. prosince  2022 

Program se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace. Získávají tak zkušenost s autorským vystupováním a inspiraci k propojování disciplín v tvůrčím a potažmo i pedagogickém procesu.  

Cílová skupina: učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.