PÁTEČNÍ SCHOLÉ - živá pedagogika

kontinuální vzdělávání 

kurz akreditovaný  MSMT- 6784/2022-1-315                                     ŠABLONY

Lektoři: Mgr. MgA. Eva Čechová Ph.D.,                                                                                      MgA. Martina Kafková, MgA.                                                                                        Václava Křesadlová, Ph.D.,                                                                                            Prof. Přemysl Rut                                                                                                            Prof. Jana Pilátová                                                                                                        doc. Martina Musilová, Ph.D.

 

Termíny kurzu:  v pátek od 9 do 19 hod s přestávkou na oběd

1. edice:   13.ledna, 3.února a  3. března 2023 

Časová dotace:  30 x 45 min (3 pátky/ 5 seminářů po 90 min)

Počet studentů: 10

Cena:  10 800 Kč  4 000 Kč

 2. edice:   21. dubna,  19. května a 16. června 2023

Časová dotace:  30 x 45 min (3 pátky/ 5 seminářů po 90 min)

Počet studentů: 10

Cena:  10 800 Kč  4 000 Kč

PROGRAM SCHOLÉ

Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje vzájemné pochopení, a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé. 

Scholé chápeme ve smyslu řeckého schole, znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje cyklus seminářů psychosomatiky osobního projevu ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních, které mají za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení psychosomatických disciplín.

semináře hlasu

Hlasem komunikujeme prostřednictvím slov, ale i hlasem samotným. Hlas je naší výpovědí, je sdělení samo. Co o našem hlase víme? Používáme ho v souladu s tím, co chceme, aby zaznělo, bylo zřejmé? Na tyto, ale i další otázky budeme hledat odpovědi společně. Naše hlasová setkání budou nasměrována k vašim potřebám. Kurz obsahuje: Seznámení se základními potřebami zdravého zacházení hlasu, (posazení hlasu, dechová opora, intenzita, nosnost, artikulace, tělový přenos, hlas a gesto, meta komunikační dovednosti lidského hlasu).

semináře řeči 

Umění přednášet a zaujmout své posluchače není pouze záležitostí obsahu, ale i osobnosti řečníka (učitele), jak zdůrazňují moderní trendy v současné pedagogice – 70 % předávaného sdělení tvoří to, jak a kým je sdělení předáváno („We don ́t teach what we know but who we are.“ – Fred Korthagen).Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit.  V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Základní pojmy: obrazotvornost a aktivní imaginace, veřejná samota, aktivní čtení a naslouchání, metakomunikace.

semináře dialogického jednání

Disciplína Dialogické jednání poskytuje účastníkům příležitost ke zkušenosti a zakoušení dialogického jednání se sebou samým a  tím prohlubuje základní reciproký vztah mezi žákem a učitelem, učitelem a učivem. Situace vychází z tzv. samomluvy nebo samohry. V rámci vzdělávacího programu pak jde o to, hledat a produkovat podobné autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a vědomí) veřejně, za přítomnosti a pozorné vstřícnosti „diváků“. Postupem času dochází u účastníků k větší orientovanosti v sobě samém, k větší důvěře a přijetí sebe sama.

semináře autorského čtení vlastních textů 

Prostředkem rozvíjení autorské a tvůrčí schopnosti učitele uměleckých oborů je tzv. autorské čtení. V rámci této disciplíny se požaduje na studentech příprava vlastních textů, jejich prezentace před ostatními tak, aby se učili větší srozumitelnosti i porozumění pro posluchače, pro celkovou situaci, učili se těžit z odezvy posluchačů pro svůj text. Smyslem disciplíny je studentovo opakované pokoušení uvést do vztahu zpracovaný zážitek s jeho veřejně „čtenou“ prezentací. Přispívá k tomu, aby student byl s to plasticky a srozumitelně vyjadřovat své vnitřní stavy, postoje a přesvědčení a citlivě reagovat ve shodě s rozpoložením žáků.

semináře základů herectví a divadelní improvizace 

Seminář rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu pomocí základních hereckých cvičení. V pohybových cvičeních aktivujeme pohotovost, všímavost, flexibilitu v souvislosti s vnímáním prostoru. Ve skupinové spolupráci se zaměříme na  schopnost reagovat na změnu a improvizovat v jevištní situaci, která vzniká teď a tady vždy v jedinečné interakci se spoluhráči. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností.  

Co vás kurz naučí?

Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • vychovatelé školských zařízení,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost