49 Páteční scholé

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Cyklus seminářů v pěti na sebe navazujících setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, základů herectví a veřejného vystupování, autorského čtení a další tvorby.

Setkání probíhají v pátek od 9 do 19 hod s přestávkou na oběd.

Termíny

15. září 2023
13. října 2023
3. listopadu 2023
10. listopadu 2023
8. prosince 2023


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  PROGRAM SCHOLÉ

  Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje vzájemné pochopení, a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé.

  Scholé chápeme ve smyslu řeckého schole, znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje cyklus seminářů psychosomatiky osobního projevu ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních, které mají za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení psychosomatických disciplín.

  SEMINÁŘE HLASU

  Hlasem komunikujeme prostřednictvím slov, ale i hlasem samotným. Hlas je naší výpovědí, je sdělení samo. Co o našem hlase víme? Používáme ho v souladu s tím, co chceme, aby zaznělo, bylo zřejmé? Na tyto, ale i další otázky budeme hledat odpovědi společně. Naše hlasová setkání budou nasměrována k vašim potřebám. Kurz obsahuje: Seznámení se základními potřebami zdravého zacházení hlasu, (posazení hlasu, dechová opora, intenzita, nosnost, artikulace, tělový přenos, hlas a gesto, meta komunikační dovednosti lidského hlasu).

  SEMINÁŘE ŘEČI

  Umění přednášet a zaujmout své posluchače není pouze záležitostí obsahu, ale i osobnosti řečníka (učitele), jak zdůrazňují moderní trendy v současné pedagogice – 70 % předávaného sdělení tvoří to, jak a kým je sdělení předáváno („We don ́t teach what we know but who we are.“ – Fred Korthagen).Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Základní pojmy: obrazotvornost a aktivní imaginace, veřejná samota, aktivní čtení a naslouchání, metakomunikace.

  SEMINÁŘE DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ

  Disciplína Dialogické jednání poskytuje účastníkům příležitost ke zkušenosti a zakoušení dialogického jednání se sebou samým a tím prohlubuje základní reciproký vztah mezi žákem a učitelem, učitelem a učivem. Situace vychází z tzv. samomluvy nebo samohry. V rámci vzdělávacího programu pak jde o to, hledat a produkovat podobné autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a vědomí) veřejně, za přítomnosti a pozorné vstřícnosti „diváků“. Postupem času dochází u účastníků k větší orientovanosti v sobě samém, k větší důvěře a přijetí sebe sama.

  SEMINÁŘE AUTORSKÉHO ČTENÍ VLASTNÍCH TEXTŮ

  Prostředkem rozvíjení autorské a tvůrčí schopnosti učitele uměleckých oborů je tzv. autorské čtení. V rámci této disciplíny se požaduje na studentech příprava vlastních textů, jejich prezentace před ostatními tak, aby se učili větší srozumitelnosti i porozumění pro posluchače, pro celkovou situaci, učili se těžit z odezvy posluchačů pro svůj text. Smyslem disciplíny je studentovo opakované pokoušení uvést do vztahu zpracovaný zážitek s jeho veřejně „čtenou“ prezentací. Přispívá k tomu, aby student byl s to plasticky a srozumitelně vyjadřovat své vnitřní stavy, postoje a přesvědčení a citlivě reagovat ve shodě s rozpoložením žáků.

  SEMINÁŘE ZÁKLADŮ HERECTVÍ A DIVADELNÍ IMPROVIZACE

  Seminář rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu pomocí základních hereckých cvičení. V pohybových cvičeních aktivujeme pohotovost, všímavost, flexibilitu v souvislosti s vnímáním prostoru. Ve skupinové spolupráci se zaměříme na schopnost reagovat na změnu a improvizovat v jevištní situaci, která vzniká teď a tady vždy v jedinečné interakci se spoluhráči. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností.

  Co vás kurz naučí?

  Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

  Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé speciálních škol
  • speciální pedagogové
  • pedagogové volného času
  • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost