září 2022

    

termíny: 14. září a 12. října 2022

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Cílová skupina: lektoři DV a divadelních kroužků, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vhodné zejména pro předměty D, OV, ČJ, DV, HV, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

termín: 17. září  2022

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou.

  

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ, učitelé a lektoři DV, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ, asistenti pedagoga, pro začínající lektory dramatických kroužků a pro všechny, kdo mají zájem obohatit svou výuku o dramatické hry                                

termín: 27. října  2022

Kurz nabídne základní zkušenost pro aplikování relaxačních technik ve výchově a vzdělávání dětí, pojmenuje přínos i úskalí těchto technik. Otevře možnost pro pedagogické pracovníky využitím tohoto způsobu práce pro uvolnění, zklidnění dětí, podporu a prohloubení procesu porozumění a učení.      

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.  

termín: 30. září 2022

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru.

 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří se o autorské divadlo s dětmi zajímají

 

říjen 2022

 

termíny: 1. října, 26. října a 10. prosince 2022 

Kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

termín: 5. října 2022

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti

posluchačů.                                                                                                                                       

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

termíny: 6. října a 24. listopadu 2022

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které téma zajímá

termíny: 7. října a 29. listopadu  2022

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

     

termíny: 14. září a 12. října 2022

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Cílová skupina: lektoři DV a divadelních kroužků, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vhodné zejména pro předměty D, OV, ČJ, DV, HV, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

           

termín: 14. a 15. října 2022

Účastníci kurzu se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Hlasová cvičení je provedou prací s dechem a hygienického zacházení s hlasem a poskytne pedagogům důležitý zážitek spjatý s jejich osobním projevem.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.

                                                                                 

termín: 19. října 2022

Seminář se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

termín: 20. října 2022

Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. Objevování vypravěčských dovedností se odvíjí od mentality vyprávějícího, přes pochopení předlohy, až po nalezení výrazových prostředků interpretace odpovídající co nejpřirozeněji osobnímu stylu.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

termíny: 1. října, 26. října a 10. prosince 2022 

Kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

       

listopad 2022

termíny: 13. října a 2. listopadu 2022

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

                             

termín: 4. a 5. listopadu 2022

Pro učitele i ty, kteří se věnují amatérskému divadlu. V hereckých cvičeních se zaměříme na rozvíjení partnerství na jevišti, schopnost spolupráce, souhry, aktivního naslouchání, vnímání akce a reakce. Herecká práce se zaměřuje jak na souhru skupiny, tak na intenzivní interakci ve dvojici.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

               

termín: 5. listopadu 2022

Seminář je zaměřen na přednes textu-poezie i prózy u dětí I.stupně ZŠ. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednašeče. Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje..

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

termín: 9. listopadu 2022 

Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla.   Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit.    

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ, učitelé a lektoři DV a HV, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ, asistenti pedagoga

termín: 19. října 2022

Seminář se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

termín: 18. a 19. listopadu  2022 

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru. 

 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří se o autorské divadlo s dětmi zajímají 

termín: 22. listopadu 2022

V semináři se budeme soustředit na otázky lidské kontaktu a rozhovoru. K uvědomění a pochopení konkrétních principů nám pomohou praktická improvizační cvičení, kondiční cvičení či fiktivní protagonistické rozhovory. Kromě propojení verbální a neverbální složky komunikace se zaměříme i na různé vrstvy slovního sdělení.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

       

termíny: 6. října a 24. listopadu 2022

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které téma zajímá

termíny: 7. října a 29. listopadu  2022

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

prosinec 2022

termín: 2. prosince 2022

Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.   Součástí semináře je metodika.

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost.

termín: 4. prosince 2022

Prostřednictvím zážitku z vlastní tvorby si účastníci zpřesňují své směřování výtvarného vyjádření. Kurz přináší důležitou sebezkušenost v práci s výtvarnou tvorbou v propojení těla a prostoru, na základě které si účastníci mohou znovu uvědomit, jak inspirují druhé a jakou inspirací pro ně mohou být ostatní (žáci, kolegové). Proto je jedním z cílů kurzu také  prevence vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.

termín: 9. a 10. prosince  2022 

Program se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace. Získávají tak zkušenost s autorským vystupováním a inspiraci k propojování disciplín v tvůrčím a potažmo i pedagogickém procesu.  

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost.

                            

termíny: 1. října, 26. října a 10. prosince 2022 

Kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Podzimní nabídka kurzů Ateliéru živé pedagogiky a tvorby: 

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  (víkendy)   pátek 17 – 20 h,  sobota 9 – 18 h

Scholé – živá pedagogika  

termíny: 23. a 24. září, 21.-22. října, 25. a 26. listopadu 2022

Jednosemestrální cyklus seminářů ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních s praktickými semináři hlasu –  řeči –  základů herectví a veřejného vystupování –  autorského čtení a další tvorby.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

JEDNODENNÍ KURZY   (8 x 45 min)   obyčejně od 9 do 17 h

Hlasová výchova pro učitele

termíny: 1. října, 26. října a 10. prosince 2022 

Kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Živé slovo pro učitele 

termín: 5. října 2022

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti

posluchačů.                                                                                                                                       

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Divadelní improvizace pro učitele  

termíny: 13. října a 2. listopadu 2022

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Součástí semináře je metodika práce. 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Divadelní improvizace v dramatické výchově

termín: 2. prosince 2022

Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou. 

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost.

Umění rozhovoru 

termín: 22. listopadu 2022

V semináři se budeme soustředit na otázky lidské kontaktu a rozhovoru. K uvědomění a pochopení konkrétních principů nám pomohou praktická improvizační cvičení, kondiční cvičení či fiktivní protagonistické rozhovory. Kromě propojení verbální a neverbální složky komunikace se zaměříme i na různé vrstvy slovního sdělení.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Základy dramatické výchovy

termín: 17. září  2022

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou.

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ, učitelé a lektoři DV, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ, asistenti pedagoga, pro začínající lektory dramatických kroužků a pro všechny, kdo mají zájem obohatit svou výuku o dramatické hry

Autorské divadlo s dětmi

termín: 30. září 2022

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří se o autorské divadlo s dětmi zajímají

Vyprávění malbou – výtvarně divadelní seminář

termín: 19. října 2022

Seminář se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

Učebnici? Ne, raději zpěvník!

termíny: 6. října a 24. listopadu 2022

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které téma zajímá

Přednes a práce s textem                                

termín: 5. listopadu 2022

Seminář je zaměřen na přednes textu-poezie i prózy u dětí I.stupně ZŠ. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednašeče. Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje..

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Lidová píseň v dramatické výchově

termín: 9. listopadu 2022 

Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla.   Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit.    

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ, učitelé a lektoři DV a HV, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ, asistenti pedagoga

Od kolovrátku k přednesu

termíny: 7. října a 29. listopadu  2022

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s dětmi 4 – 9 let objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Stopaři příběhů – dokumentární divadlo

termíny: 14. září a 12. října 2022

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Cílová skupina: lektoři DV a divadelních kroužků, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vhodné zejména pro předměty D, OV, ČJ, DV, HV, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Umění vyprávět učení příběhem                                 

termín: 20. října 2022

Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. Objevování vypravěčských dovedností se odvíjí od mentality vyprávějícího, přes pochopení předlohy, až po nalezení výrazových prostředků interpretace odpovídající co nejpřirozeněji osobnímu stylu.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Výtvarné směřování                                                                   

termín: 4. prosince 2022

Prostřednictvím zážitku z vlastní tvorby si účastníci zpřesňují své směřování výtvarného vyjádření. Kurz přináší důležitou sebezkušenost v práci s výtvarnou tvorbou v propojení těla a prostoru, na základě které si účastníci mohou znovu uvědomit, jak inspirují druhé a jakou inspirací pro ně mohou být ostatní (žáci, kolegové). Proto je jedním z cílů kurzu také  prevence vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá

Relaxační metody a imaginace s dětmi

termín: 27. října  2022

Kurz nabídne základní zkušenost pro aplikování relaxačních technik ve výchově a vzdělávání dětí, pojmenuje přínos i úskalí těchto technik. Otevře možnost pro pedagogické pracovníky využitím tohoto způsobu práce pro uvolnění, zklidnění dětí, podporu a prohloubení procesu porozumění a učení.      

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.

Živé tělo – Feldenkreisova metoda                  

termín bude upřesněn

Feldenkraisova metoda využívá tělo jako primární prostředek k učení se. Vytváří    prostor pro lepší sebeuvědomění a lepší vyjádření sebe sama. V práci s tělem rozšíříme repertoár pohybů a zlepšíme funkční propojení v těle. 

Cílová skupina: Všichni, kteří se chtějí cítit svobodněji ve svém těle a které daná tematika zajímá. Program není akreditovaný.

Čtení na lenošení     

                                               termín bude upřesněn

Seznámení se způsoby, jak vyvolat v dětech a studentech zájem o čtení, naučit je, jak sdílet vlastní četbu, jak si vybrat vhodnou knihu, jak poznávat a reflektovat čtenáře v sobě.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.

DVOUDENNÍ KURZY   (12 x 45 min)   pátek 17 – 20 h, sobota 9.30 – 17 h

Živé slovo a hlas

termín: 14. a 15. října 2022

Účastníci kurzu se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Hlasová cvičení je provedou prací s dechem a hygienického zacházení s hlasem a poskytne pedagogům důležitý zážitek spjatý s jejich osobním projevem.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá.

Hlasem k sobě 

termín: 30. září a 1. října  2022

Dvoudenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem pro učitele. Kurz obsahuje vhled do problematiky každodenního používání hlasu v pedagogickém prostředí v různých situacích. Rozvíjí expresivitu, osobní projev, vede k sebepoznání a může pomoci v prevenci vyhoření. Seminář nabízí nejen návodnou pomoc v okamžiku hlasové únavy, či přepětí, ale je především zaměřený na prevenci v podobě správného návyku hlasové hygieny.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, které daná tematika zajímá a kteří chtějí rozvíjet svůj hlasový potenciál a osobitost.

Autorské divadlo s dětmi

termín: 18. a 19. listopadu  2022 

Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru. 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří se o autorské divadlo s dětmi zajímají 

Základy herectví                                                    

termín: 4. a 5. listopadu 2022

Pro učitele i ty, kteří se věnují amatérskému divadlu. V hereckých cvičeních se zaměříme na rozvíjení partnerství na jevišti, schopnost spolupráce, souhry, aktivního naslouchání, vnímání akce a reakce. Herecká práce se zaměřuje jak na souhru skupiny, tak na intenzivní interakci ve dvojici.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Vyprávění malbou – výtvarně divadelní seminář 

termín: 9. a 10. prosince  2022 

Program se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace. Získávají tak zkušenost s autorským vystupováním a inspiraci k propojování disciplín v tvůrčím a potažmo i pedagogickém procesu.  

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost.

INDIVIDUÁLNÍ KURZY  (1 lekce = 60 min)  termíny dle indiv. domluvy

Hlasem k sobě   doporučujeme 10 lekcí

Hlasová výchova je o objevování našeho  hlasu, coby primárního projevu, o jeho meta komunikačních možnostech a dovednostech. Pracujeme s tělem, dechem, rytmem a díky hravým, zdánlivě nenápadným cvičením se dovídáme o povaze a potřebách našeho hlasu. Cílem kurzu je objevovat, nikoliv vytvářet, hrát si a být si vědom sebe sama i druhých. Během těchto setkání směřujeme pomalými kroky ke své autenticitě a svébytnosti. Ve skupině zkoušíme zvlášť i dohromady a svoje pocity reflektujeme a sdílíme s ostatními.

Cílová skupina: Kdokoliv, kdo primárně komunikuje svým hlasem a je si vědom jeho moci – (učitelé, lídři, manažeři, právníci, politici, lékaři aj…) Program jako individuální lekce není akreditován.

Veřejné vystupování  – 12 lekcí: hlas, řeč, psychologie komunikace

Individuální intenzivní lekce psychosomatiky veřejného vystupování se opírají o řečové a hlasové dovednosti.  Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování. Cílem kurzu není přeučovat individuální způsob osobního projevu, ale provést účastníka cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost 

 

Řeč a hlas učitele – 10 lekcí – 5 hodin řeči a 5 hodin hlasu

Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem.Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Program poskytuje také prevenci vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost