Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů

Souhlas účastníka kurzu se zpracováním osobních údajů společností Porta Aurea s.r.o. a s pořizováním fotografií a videozáznamů v průběhu kurzu

Já, níže podepsaný/podepsaná uvádím následující:

A.  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako účastník kurzu pořádaného společností Porta Aurea s.r.o. se sídlem Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 27635716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120488 (dále též jen „Porta Aurea“), 

s o u h l a s í m   /   n e s o u h l a s í m *

*nehodící se škrtněte

s tím, aby společnost Porta Aurea, v souladu s Nařízením Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), jakož i v souladu se zákony České republiky v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen „ZOOU“),  

z p r a c o v á v a l a   m é   n í ž e   u v e d e n é   o s o b n í   ú d a j e .

B.  JAKÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TENTO SOUHLAS TÝKÁ

Můj souhlas se týká následujících osobních údajů:

  1. jméno a příjmení
  2. datum narození
  3. státní příslušnost
  4. pohlaví/gender (muž / žena / nebinární)
  5. role (lektor / účastník)
  6. popis zvýšených kompetencí
  7. aktivita (konkrétní kurz)
  8. datum konání aktivity (kurzu)

 

C.  PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS UDĚLEN

Na zvolený kurz poskytuje dotaci ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury ČR, které od společnosti Porta Aurea vyžaduje výše osobní údaje účastníků kurzů podporovaných dotací. Jediným důvodem, proč společnost Porta Aurea souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů žádá, je skutečnost, že od ní tyto údaje od vyžaduje Ministerstvo kultury ČR, které je požaduje pro své interní potřeby a za účelem ministerstvem zpracovávaných výkazů pro Evropskou komisi.

D.  NA JAKOU DOBU JE SOUHLAS UDĚLEN

Můj souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v části B. pod písmeny (c) až (h) tohoto souhlasu je udělen na nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 1 roku. 

Beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v části B. pod písmeny (a) až (b), tedy jméno, příjmení a datum narození, jakož i některé další údaje uvedené v Zásadách zpracování osobních údajů,  má společnost Porta Aurea právo zpracovávat i mého bez souhlasu ze zákonných důvodů stanovených v GDPR. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

E.  PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Beru na vědomí, že můj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Pokud tak učiním, beru na vědomí, že společnost Porta Aurea může mé osobní údaje dále zpracovávat v rozsahu, ve kterém její právo ke zpracování osobních údajů vyplývá ze zákonných důvodů stanovených v GDPR, ZOOU nebo souvisejících právních předpisů. Beru na vědomí, že zpracování mých osobních údajů v době platnosti souhlasu bude i po odvolání souhlasu považováno za zákonné. Situace, kdy společnost Porta Aurea může zpracovávat mé osobní údaje ze zákonných důvodů, jsou popsány v Zásadách zpracování osobních údajů.

F.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje může společnost Porta Aurea předat Ministerstvu kultury ČR (Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671) pro interní účely ministerstva a za účelem ministerstvem zpracovávaných výkazů pro Evropskou komisi. 

G.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Souhlasím s tím, že společnost Porta Aurea bude mé osobní údaje zpracovávat v elektronické neautomatizovaným způsobem v elektronickém systému Společnosti, a v hmotné podobě. Beru na vědomí, že zpracováním se rozumí jakákoliv operace s mými osobními údaji.

H.  POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

s o u h l a s í m   /   n e s o u h l a s í m *

*nehodící se škrtněte

s tím,  aby na kurzech kterých se zúčastním byly pořizovány fotografie a videozáznamy s mojí osobou, a s tím, aby pokud budu zachycen/zachycena na fotografii či videozáznamu pořízeném v souvislosti s mou účastí na kurzech pořádaných společností Porta Aurea, společnost Porta Aurea fotografie a videozáznamy zveřejňovala na svých internetových stránkách www.zivapedagogika.cz, na sociálních sítích, zejména na profilu „Atelier živé pedagogiky a tvorby“ na sociální síti Facebook, případně na profilech na sociálních sítích Instragram, YouTube a dalších sociálních sítích.

I.  INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Prohlašuji a potvrzuji, že před podpisem tohoto souhlasu jsem se mohl/mohla seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů společnosti Porta Aurea kde je popsáno, jakým způsobem a proč Porta Aurea osobní údaje zpracovává. 

Seznámil/seznámila jsem se zejména se svými právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak jsou v Zásadách zpracování osobních údajů popsány (právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů, právo na stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Porta Aurea, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů). 

Tento souhlas uděluji ve dvou (2) vyhotoveních, po jednom (1) pro mě a po jednom (1) pro společnost Porta Aurea.

Na důkaz svého souhlasu se shora uvedeným níže připojuji svůj podpis.

Jméno a příjmení

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Podpis

 

Datum